Mẫu hợp đồng thi công cửa sắt

Mẫu hợp đồng thi công cửa sắt

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG CỬA SẮT

–   Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên;

–   Căn cứ bản vẽ thiết kế.           

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, đại diện hai bên gồm có:     

      

BÊN GIAO (sau đây gọi là Bên A):

–   Công ty:

–   Ông/ Bà:

–   Địa chỉ:

–   Tài khoản:

–   Điện thoại:

BÊN NHẬN (sau đây gọi là Bên B):

–   Ông/ Bà:

–   Địa chỉ:

–   Tài khoản:

–   Điện thoại:

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng gia công và lắp đặt cửa sắt cho công trình tại địa chỉ số: …………………………………………………………………Với những điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: Phạm vi công việc

Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện gia công và lắp đặt cửa sắt, cửa nhôm cho công trình tại địa chỉ số: ……………………………………………………… theo thiết kế và dự toán hai bên đã ký thống nhất. Các yêu cầu cụ thể của Bên A được đính kèm hợp đồng này.

ĐIỀU 2: Gíá trị hợp đồng:

Stt

Tên sản phẩm

Vật liệu sử dụng

Kích thước quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ/m2)

Thành tiền

Ghi chú

1 Thi cửa đi – Sắt hộp 40x80x1,4 li

– Kính cường lực dày 8li

– Sơn epoxy 2 thành phần

Kích thước chiều dài theo thực tế công trình m2    
2 Thi công cửa hậu – Sắt hộp 40x80x1,4 li

– Kính cường lực dày 8li

– Sơn epoxy 2 thành phần

   
3 Thi công cửa sổ – Sắt hộp 40x80x1,4 li

– Kính cường lực dày 8li

– Sơn epoxy 2 thành phần

   

 

Giá trị hợp đồng được hai bên bàn bạc và thống nhất với số tiền: ………….

(Bằng chữ…………………………………………………………………………)

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

–   Bên A chịu trách nhiệm với các khoản trực tiếp có liên quan đến chủ nhà và chủ đầu tư.

–   Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, … và các thảm họa khác chưa lường hết được thì bên B sẽ không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Đồng thời, thời gian hoàn thành tiến độ sẽ được kéo dài đúng bằng thời gian xảy ra các sự cố trên.

ĐIỀU 3: Phương thức thanh toán:

–   Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

–   Lần 1: Thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết

–   Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng sau khi Bên B giao sản phẩm đến công trình tại địa chỉ số: …………………………………………………

–   Lần 3: Thanh toán 20% chi phí còn lại sau khi Bên B hoàn thành việc lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao.

–   Trong trường hợp phát sinh các hạng mục khác, chi phí phát sinh cho từng hạng mục sẽ được thỏa thuận riêng và có sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện hợp đồng:

–   Thời gian gia công và lắp đặt là: ……ngày, được tính bắt đầu từ ngày Bên A cho Bên B kích thước quy chuẩn của công trình (Không bao gồm: Ngày lễ, chủ nhật). Thời gian thi công thêm các hạng mục phát sinh không tính vào vào thời gian này.

–   Trường hợp thời gian gia công và lắp đặt thực tế kéo dài hơn so với thời gian gia công và lắp đặt ghi trong hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn …(Theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam hiện hành)  hoặc do chủ đầu tư thay đổi thiết kế ban đầu hoặc kéo dài không phải do lỗi của Bên B, thì thời gian kéo dài thêm không tính vào thời gian gia công và lắp đặt ghi tại hợp đồng này. Thời gian kéo dài sẽ được hai bên thương lượng và lập văn bản ghi nhận thời gian phát sinh thực tế.

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

–   Được quyền tiến hành đôn đốc Bên B thực hiện đúng tiến độ hợp đồng.

–   Cung cấp thông tin tài liệu cần thiết và có liên quan theo hợp đồng này.

–   Chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác các thông tin cung cấp cho Bên B trong quá trình thực hiện.

–   Cho phép Bên B khảo sát không giới hạn khu vực cần thi công lắp đặt.

–   Thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng đúng và đầy đủ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền so với Điều 3 hợp đồng này thì ngoài số tiền chậm thanh toán Bên A còn phải trả tiền lãi suất đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất theo lãi suất vay quá hạn của Ngân hàng ………………………………………

–   Nếu Bên A có yêu cầu sửa đổi thiết kế so với bản thiết kế ban đầu thì Bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với phần diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian sửa đổi được hai bên thỏa thuận và không tính vào thời gian quy định tại Điều 4 hợp đồng này.

–   Trong trường hợp Bên A có yêu cầu sửa đổi thiết kế so với bản thiết kế ban đầu mà Bên B đã gia công được một phần các hạng mục trên thì Bên A phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí vật tư, nguyên vật liệu, tiền nhân công đã bỏ ra để thực hiện gia công các sản phẩm đó. Giá dùng để quyết toán các sản phẩm này được dựa vào bảng dự toán kèm theo của hợp đồng này.

–   Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B gây ra, Bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng. Khi Bên A tự ý chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B đã gia công được một phần các hạng mục trên thì Bên A phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí vật tư, nguyên vật liệu, tiền nhân công đã bỏ ra để thực hiện gia công các sản phẩm đó. Giá dùng để quyết toán các sản phẩm này được dựa vào bảng dự toán kèm theo của hợp đồng này.

ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

–   Yêu cầu Bên A cung cấp những tài liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng này.

–   Đảm bảo đúng tiến độ gia công và lắp đặt như đã thỏa thuận

–   Thực hiện việc lắp đặt tại công trình khi Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B.

–   Nhận đầy đủ chi phí theo quy định trong hợp đồng này.

–   Thực hiện hợp đồng với nỗ lực và khả năng cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ đã cam kết với Bên A.

–   Bên B gia công và lắp đặt đảm bảo theo thiết kế đã được ký duyệt. Trong trường hợp Bên B gia công và lắp đặt sai thiết kế thì phải chỉnh sửa đúng với thiết kế và không tính phí.

–   Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên A gây ra thì Bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng. Giá dùng để quyết toán các sản phẩm này được dựa vào bảng dự toán kèm theo của hợp đồng này.

ĐIỀU 7: Điều khoản chung:

–   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có những vấn đề gì phát sinh hoặc có tranh chấp xảy ra, các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau và cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của nhau. Trong trường hợp có tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và các bên phải thực hiện.

–   Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ điều khoản của hợp đồng này. Mọi thay đổi với hợp đồng này phải được hai bên đồng ý và lập thành văn bản.

–   Các bản đơn giá gia công và lắp đặt cho từng hạng mục được các bên thống nhất ngày…………., bản vẽ thiết kế do Bên A hoặc Bên B cung cấp là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

–   Hợp đồng này có hiệu lực kề từ ngày ký và hết hiệu lực đến khi thanh lý hợp đồng.

–   Hợp đồng này gồm … (…) trang và lập thành lập 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

[button_traffic]